Про внесення змін в Правила конкурсного приймання учнів до Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»

Про внесення змін до Правил конкурсного приймання учнів до Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»

 

Правила

конкурсного приймання учнів до

гімназії “Перспектива” Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»

 

 

1.     Загальні положення

 

1.1. Відповідно до п. 3 ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту», «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 за № 547/7868, «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та на підставі Статуту Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» (Далі НВК) приймання учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.2.Правила конкурсного приймання обговорюються та схвалюються на спільному засіданні педагогічної ради та Ради Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива», затверджуються директором закладу та погоджуються управлінням освіти і науки.

1.3.У конкурсному відборі можуть брати участь учні, вихованці загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від місця проживання.

1.4.Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2.     Організація конкурсу

2.1.             Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні НВК. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2.              Не пізніше як за місяць у приміщенні НВК вивішуються зразки текстів іспитів з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3.             Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться з 1 по 10 червня. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання з 15 по 20 серпня. Зарахування учнів відбувається не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4.             Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

2.5.             Для проведення конкурсних випробувань у НВК створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора НВК. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор НВК або його заступник.

2.6.             З кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора НВК.

2.7.             До участі в конкурсі учні допускаються на підставі  заяви батьків або осіб, які їх заміняють, що подається на ім’я директора  НВК, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

2.8.             До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.9.             Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

 

3.     Проведення конкурсу

3.1.        Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу гімназії  проводяться з навчальних предметів, які відповідають спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами).

Чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань визначає адміністрація гімназії.

3.2.         Учні, які за підсумками річного оцінювання мають оцінки 1,2,3 хоча б з одного предмета, до вступних випробувань не допускаються.

3.3.         Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться, як правило, під час основного конкурсного приймання з навчальних предметів, які відповідають спеціалізації закладу, в усній або письмовій формі.

3.4.         Адміністрація НВК самостійно визначає види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань і доводить інформацію про умови проведення конкурсу до відома батьків не пізніше ніж за  місяць до початку конкурсних випробувань.

3.5.              Приймання учнів до гімназії за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою за умови, що оцінки в табелі не нижче 8 балів. Якщо наявні нижчі оцінки, то учень бере участь в конкурсі на загальних підставах.

3.6.             Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором НВК за погодженням з управлінням освіти і науки Бориспільської міської ради.

3.7.             Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.8.             Конкурсні завдання зберігаються у директора НВК в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.9.             Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.10.        Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом гімназії для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).

3.11.        Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначаються для кожної вікової групи окремо.

3.12.        Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у НВК протягом року. Місце їх зберігання визначає директор НВК.

3.13.        Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.14.        Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки  вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні НВК для загального ознайомлення.

3.15.        Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ – ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.16.        Учні-випускники 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу оцінки, що відповідає кількості балів з даного предмета, зафіксованих у свідоцтві.

3.17.        Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор НВК.

3.18.        Учні, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4. Порядок зарахування

4.1.             Прохідний бал при вступі в гімназію визначається сумою набраних балів під час вступних випробувань та середнього балу річного оцінювання знань учнів з базових предметів (українська мова, читання, математика, англійська мова, природознавство).

4.2.             Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5-ти днів після оголошення результатів конкурсу.

4.3.             Учні, які склали вступні випробування з оцінками 1,2,3,4,5 хоча б з одного предмета до гімназії не зараховуються.

4.4.             Учні-випускники 9-го класу НВК зараховуються до наступного класу без конкурсних випробувань, за умови що середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту не нижчий 7 балів. Учні-випускники 9-х класів інших навчальних закладів беруть участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

4.5.              До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.6.              Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня (7 днів) після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором НВК за погодженням з управлінням освіти і науки Бориспільської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.7.             У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти і науки Бориспільської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.8.             Учні НВК, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, можуть продовжувати навчання в навчальних закладах за вибором батьків та сприянням управління освіти.

4.9.    Учні інших навчальних закладів, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.10.                      Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з гімназії. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1.    Директор НВК несе персональну відповідальність за дотримання вимог даного Положення.

5.2.     Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до гімназії за його результатами здійснює управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

5.3.    При порушенні НВК вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та Правил конкурсного приймання учнів до гімназії «Перспектива» Бориспільського НВК «Гімназія “Перспектива” – загальноосвітня школа І ступеня» рішенням управління освіти і науки Бориспільської міської ради результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі управління освіти і науки організовує та проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.