ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної ради

Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива»

від 26.08.2020 Протокол №6

ПОЛОЖЕННЯ
про дистанційне навчання у Бориспільському НВК
«Гімназія «Перспектива»

1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) в Бориспільському НВК «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Володимира Мономаха (далі – НВК) є нормативним документом, який регламентує організацію процесу дистанційного навчання в освітньому закладі.

1.2. Це Положення розроблене відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013 р. (із змінами і доповненнями); Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII) та Закону України «Про повну загальну середню освіту» (від 13.07.2020 р.) 

1.3. Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття особою загальних і фахових компетентностей, організований шляхом опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

 1.4. Метою дистанційного навчання  є надання  освітніх послуг учням НВК шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для набуття ними знань, умінь і навичок відповідно до навчальних програм.

 1.5. Завданням дистанційного навчання   є забезпечення рівних можливостей учнів у реалізації їхнього конституційного права на здобуття освіти, присвоєння і підвищення професійної кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду й характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та з урахуванням їхніх здібностей.

1.6. У цьому Положенні терміни і поняття вжито в таких значеннях:

дистанційна форма навчання – форма організації освітнього процесу в НВК, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання під час карантину;

  • асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо;

 – веб-ресурси навчальних дисциплін (програм) – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм) та доступних через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших програмних засобів;

веб-середовище дистанційного навчання – системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення для управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням;

інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до дистанційних курсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку;

 – психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості;

синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо);

система дистанційного навчання – програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення дистанційних курсів, призначена для організації освітнього процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу, а також забезпечує авторизований доступ суб’єктів дистанційного навчання до цих курсів;

суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (здобувачі освіти), та особи, які забезпечують освітній процес в умовах дистанційного навчання (педагогічні);

2. РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАЧАННЯ

2.1. Дистанційне навчання реалізується шляхом:

– застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;

 – використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах: інституційної (очна – денна, дистанційна, мережева), індивідуальної (сімейна, або домашня; педагогічний патронаж), дуальної.

2.2. Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі НВК приймається педагогічною радою.

2.3.  Веб-ресурси, що використовуються в закладі для забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання, мають бути апробовані педагогами НВК.

 

3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.

3.1. Освітній процес в умовах дистанційного навчання необхідно здійснювати в таких формах: самостійна робота; навчальні заняття (вебінари); практична робота; виконання проектних завдань; домашніх контрольних робіт. Основною формою організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання є самостійна робота.

3.2. Основними видами навчальних занять в умовах дистанційного навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації тощо.

3.3. Лекцію, консультацію, семінар проводять зі здобувачами освіти дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального плану та розкладу занять.

Лекція – це організований у доступній формі систематизований виклад навчального матеріалу, на якому учні отримують аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу з будь – якої  теми, розділу предмета.

Семінар (лат. seminarium – розсадник) – вид практичних занять, який передбачає самостійне опрацювання студентами окремих тем і проблем відповідно змісту навчальної дисципліни та обговорення результатів цього вивчення, представлених у вигляді тез, повідомлень, доповідей, рефератів тощо.

Консультація – форма навчального заняття, при якій учень отримує відповіді від педагога на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Практичне заняття – форма навчального заняття, за якої організовується детальний розгляд   окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їх практичного застосування через індивідуальне виконання завдань.

Лабораторна робота – це форма навчального заняття, при якому учень під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни.

3.4. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, організованих дистанційно, можна забезпечувати через надання відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.

3.5. Практичне заняття, яке передбачає виконання учнем практичних (контрольних) робіт, може проводитися дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можна виконувати в синхронному режимі, якщо це передбачено робочою програмою навчальної дисципліни.

 3.6. Лабораторне заняття організовують очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях або дистанційно з використанням віртуальних тренажерів і лабораторій.

3.7. До інших видів навчальних занять зараховують ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Їх можна проводити очно або дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

 3.8. Контрольні заходи з навчальної дисципліни (предмета) передбачають проміжний (тематичний), підсумковий та інші контролі навчальних досягнень здобувачів освіти.

4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.

4.1. Технології дистанційного навчання використовують в організації освітнього процесу за будь-якою формою навчання для методичного та дидактичного забезпечення самостійної роботи, контрольних заходів, а також під час проведення навчальних занять.

4.2. Для організації освітнього процесу на основі технологій дистанційного навчання використовує платформу ZООМ, Moodle. За допомогою цієї системи через Інтернет учень має можливість ознайомитися з навчальним матеріалом, який представлений у вигляді різноманітних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти тестування тощо. Педагог може самостійно створювати електронні курси та проводити навчання, надсилати повідомлення здобувачам освіти, розподіляти та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок, налаштовувати різноманітні ресурси курсу тощо.

4.3. Доступ до ресурсів системи дистанційного навчання (СДН) персоніфікований. Логін і пароль для входу в систему учасники освітнього процесу отримують після реєстрації в ній. Кожен користувач СДН має доступ лише до тих електронних навчальних курсів, на які він зареєстрований для участі в освітньому процесі. Користувачі СДН персонально несуть відповідальність за конфіденційність зберігання логінів і паролів.

4.4. Адміністрування та підтримку системи забезпечує центр дистанційного навчання.

4.5. За допомогою технологій дистанційного навчання та платформи ZООМ можна здійснювати внутрішній моніторинг забезпечення якості освітньої діяльності.

 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

5.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання охоплює: – методичні (теоретичні та практичні) рекомендації для розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;

 – критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;

– змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчального плану/освітньої програми.

 5.2. Педагогічні та науково-педагогічні працівники, які беруть участь в організації дистанційного навчання, повинні підвищувати свою кваліфікацію для якісної організації та достатнього володіння технологіями дистанційного навчання.

5.3. Апаратно-програмне забезпечення дистанційного навчання охоплює:

– апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференцзв’язку тощо), які забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління освітнім процесом та необхідні види взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;

 – інформаційно-комунікаційне забезпечення з пропускною здатністю каналів для надання всім суб’єктам дистанційного навчання цілодобового доступу до веб-ресурсів і веб-сервісів та реалізації освітнього процесу в синхронному та асинхронному режимах;

 – програмне забезпечення загального і спеціального призначення (зокрема для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами.

5.4. Поточна координація роботи вчителів та учнів щодо проведення уроків, виконання та перевірка домашніх завдань учнів, різних видів контролю здійснюється адміністрацією закладу.

6. ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Фінансування в системі дистанційного навчання здійснюють відповідно до чинного законодавства України.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Головними напрямами міжнародного співробітництва у сфері дистанційного навчання в закладі є:

– участь у проектах і програмах, спрямованих на входження системи дистанційного навчання України у світову освітню систему з урахуванням національних інтересів і здобутків вітчизняної освіти.