ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної ради

від 26.05.2022 протокол №6

та введено в дію наказом

 

КРИТЕРІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ  ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ БОРИСПІЛЬСЬКОГО ЛІЦЕЮ  «ПЕРСПЕКТИВА» імені ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

Відповідно до  Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН від 08 вересня 2020 року №1115, Положення про дистанційну форму навчання Бориспільського ліцею «Перспектива», затверджене рішенням педагогічної ради від 26.08.2020   № 6, оцінювання – це встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних програм.

 При виконанні обов’язкового виду роботи кожний учитель закладу  повинен мати розроблені  критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, які ґрунтуються на критеріях, затверджених МОН, а також враховують особливості вивчення теми (обсяг годин на вивчення, кількість обов’язкових робіт), освітню програму закладу освіти, компетентнісний підхід до викладання предмету, організаційну  форму проведення навчального заняття.

Критерії оцінювання, затверджені наказами Міністерства освіти і науки України, є загальними і використовуються як основа, за допомогою якого вибудовується система оцінювання як при офлайн навчанні, так і при  навчанні за дистанційними технологіями.

Оцінювання результатів  навчання учнів за дистанційними технологіями  передбачає, що:

  • учні, які здобувають освіту, обов’язково проходять формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання;

  • види та періодичність оцінювання при використанні технологій дистанційного навчання в різних формах визначається кожним учителем самостійно, враховуючи, що у початковій школі вербальному оцінюванні підлягають усі здобувачі освіти, а рівневому – учні 3- 4-х класів. Учні 5-11 класів підлягають бальному оцінюванню.

  • оцінювання фіксуються у класних журналах та свідоцтвах досягнень.

Особливості оцінювання та контролю

Отримання навчальних матеріалів та спілкування між учасниками навчання за дистанційними технологіями  забезпечується через передачу відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі. Це можуть бути письмові роботи (самостійні і контрольні, перекази, зокрема й окремі тестові, компетентнісні завдання тощо), а також навчальний проєкт, заповнення таблиць, побудова схем, моделей тощо.

Учителі здійснюють не лише зворотний зв’язок від учнів, а й надають їм свій: що виконано добре, над чим варто попрацювати, де найближча зона розвитку учня чи учениці.

Учителі можуть використовувати для оцінювання індивідуальних досягнень учнів не тільки 12-бальну систему, а й портфоліо.

Портфоліо – це накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння здобувачів освіти ставити цілі, планувати і організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки. Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу;  спланованість процесу оцінювання; елементи самооцінки з боку учня тощо.

Для створення портфоліо немає встановлених правил і вимог. Його суть у тому, щоб показати, на що здібні учні. Способи оформлення можуть бути різними:     від відбору найкращих досягнень із будь-якого предмета (предметів) до накопичення всіх робіт, виконаних учнем.

                           

Оцінювання  контрольних робіт, усних відповідей

 Під час онлайн-навчання за дистанційними технологіями, контрольні роботи учнів виконують письмово в синхронному, коли всі учасники освітнього процесу перебувають у вебсередовищі одночасно або асинхронному режимі,  коли здобувачі освіти виконують роботи самостійно, або в електронному вигляді і пересилають результати вчителю через електронну пошту, систему Viber, Classroom.

У зв’язку з воєнним станом, коли учні перебувають під постійною загрозою, обов’язковим виконанням правил безпеки під час повітряних тривог та довготривалим відключенням світла, значну частину матеріалу діти опановують самостійно. Варто надавати їм більше спроб і часу на виконання контрольних завдань. Категорично забороняється розглядати оцінювання як  інструмент покарання. Учитель повинен обирати підходи, які сприятимуть індивідуалізації освітнього    процесу,    підвищуватимуть навчальну  самостійність у виконанні робіт і сприятимуть мотивації навчатися якнайкраще.

Повідомляючи учням завдання, окрім чіткої інструкції щодо порядку його виконання, педагог має повідомити термін, до якого потрібно здати цю роботу. Необхідно надавати учням достатньо часу на виконання завдань, з урахуванням можливих труднощів під час роботи з незнайомими платформами, перебоями функціонування ІНТЕРНЕТУ. Важливо не допускати перевантаження учнів завданнями з різних предметів, а дотримуватись збалансованого та узгодженого підходу між усіма вчителями, які працюють у певному класі. Варто пам’ятати, що в дистанційному режимі учням потрібно більше часу, ніж у класі, щоб упоратись із більшістю завдань. Доцільно диференціювати завдання, позначати деякі з них як необов’язкові або рекомендувати їх лише для окремих учнів.

 Деяку частину завдань можна не оцінювати, лише фіксувати факт їх виконання. Наприклад, це можна робити у вигляді тесту, запитаннями якого можуть бути задачі зі збірника практичних вправ (учень надсилає власні остаточні відповіді). Можна укласти інтерактивні вправи, після правильного виконання яких, учень отримує кодові слова, з яких потрібно скласти цілу фразу.

Якщо  важливо перевірити правильність ходу думок учня, то варто скористатись або синхронним режимом взаємодій, або відеозаписом процесу розв’язання. Можна також скласти тест, у якому потрібно надавати не лише остаточну відповідь, але й проміжні. Такий тест може виконувати не лише контрольну, але й навчальну функцію: якщо учень самостійно не зміг виконати завдання, необхідність виконання покрокових дій спонукатиме до правильного алгоритму роботи. Доцільно застосовувати методи самоперевірки, а також взаємної перевірки учнів, надаючи їм критерії оцінювання та створюючи середовище коментування робіт (наприклад, у сервісах Google: документах, презентаціях, блогах тощо).

Учителям під час навчання за дистанційними формами навчання  потрібно обов’язково використовувати  формувальне оцінювання. Учні набагато частіше потребують не стільки оцінки в балах, скільки повідомлення про те, які частини завдання виконані добре, а які потребують удосконалення. Дуже важливо надавати критерії оцінювання роботи, рубрики, перевірні списки — разом із формулюванням завдання, щоб учні могли зорієнтуватись, у якому напрямку рухатись і на що звернути особливу увагу.

Формувальне оцінювання має допомогти учням моніторити власний прогрес та рефлексувати щодо свого навчання. Тому виконані роботи доцільно супроводжувати зворотним зв’язком у вигляді коментарів і виставлених балів відповідно до критеріїв оцінювання. Досить часто під час дистанційної роботи виникають проблеми з дотриманням академічної доброчесності. Важливо, перед виконанням завдань, нагадувати про правила та відповідальність за їх порушення. Можна скористатись цифровими можливостями перемішування порядку запитань та варіантів відповідей у ході тестування, а також використовувати різні варіанти завдань. Хоча електронні платформи дозволяють налаштувати жорсткі умови прийому завдань (обмеження часу виконання тестів  та кількості спроб), не варто ними зловживати, зважаючи на нерівність технічних  умов роботи учнів.

 Забезпечити абсолютну неможливість плагіату та списування в умовах дистанційного навчання дуже складно, тому варто зосередити зусилля на тому, щоб пропонувати такі завдання, які не можуть бути запозичені в інших — написати власну думку, описати процес розв’язання своїми словами, навести приклад чи дібрати ілюстрацію. Можна створювати галереї робіт учнів — демонстрація власної творчості часто спонукає до більш відповідальної та ретельної підготовки.

 «Низький поріг, висока стеля, широкі стіни» — це ті характеристики завдань, які найкраще підходять для дистанційного навчання (зрештою, для очного також). Низький поріг означає, що завдання доступне і досяжне для кожного учня. Ситуація успіху в поєднанні з підтримувальним зворотним зв’язком мотивує до виконання подальших завдань. Висока стеля передбачає, що завдання має кілька рівнів і не обмежує учнів, які можуть зробити більше й краще. Широкі стіни творять простір для власного вибору учня, показують застосованість теми в різних ситуаціях, передбачають творчий підхід до завдання.

За умов  дистанційного чи змішаного навчання такі завдання найкраще підтримують навчальну мотивацію учнів.

 

Онлайн навчання дітей із особливими освітніми потребами за дистанційними технологіями

 Діяльність дитини з особливими освітніми потребами оцінюється не лише з позиції набутих знань, а насамперед — з позиції прогресивного розвитку. Для успішної реалізації дистанційного навчання надзвичайно важливими є: залучення батьків до консультування щодо особливостей організації процесу дистанційного навчання; повторення та актуалізація раніше вивченого матеріалу; урахування індивідуальної працездатності дитини відповідно до стану її здоров’я; моніторинг динаміки втомлюваності; дотримання режиму дня, заснованого на наукових рекомендаціях; спокій, упевненість і позитивні емоції педагогів та батьків.

Розуміння, послідовність, справедливість – це основа, на якій побудовані критерії та процедури  оцінювання в закладі.